Rajono valdžia metus pradeda imdama naują paskolą

Praėjusį ketvirtadienį įvykusiame rajono Tarybos posėdyje nutarta leisti Savivaldybės administracijai 2023 metais imti ilgalaikę 1 650 000 eurų paskolą. Visa ši suma, kaip planuojama, bus panaudota Šilutės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023 metų programose numatytiems investiciniams projektams įgyvendinti. Tam įgaliotas Administracijos direktorius, kuris turės pasirašyti visus reikalingus dokumentus ilgalaikei paskolai gauti, o jos grąžinimą garantuoti Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Galimybes vertino Kontrolės tarnyba

Kaip sakė sprendimo projektą parengusi ir pristačiusi Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dorita Mongirdaitė, vadovaujantis Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, ir remiantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, Savivaldybės biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų.

Savivaldybės patvirtintame 2023 metų biudžete paskoloms grąžinti numatyta skirti 1 783,6 tūkst. eurų, iš jų 133,2 tūkst. eurų paskola iš valstybės biudžeto, kuri neįskaičiuojama į skolinimosi limitus.

Tam, kad būtų buvę galima kreiptis ir prašyti paskolos, Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės skolinimosi galimybių vertinimą. Buvo įvertinti duomenys apie skolinių įsipareigojimų pokyčius, išanalizuoti Seimo nustatyti skolinimosi limitai. Remiantis išvada, visi surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti nuomonę dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių.

Viena iš sąlygų norint gauti paskolą – Savivaldybės skola 2023 metais negali viršyti 24 084,4 tūkst. Eur (60 proc. skolinimosi limitas). Pagal surinktus duomenis, Savivaldybės skola (skoliniai įsipareigojimai skaičiuojami į skolos limitą) 2022 m. sausio 1 d. sudarė 10 191,6 tūkst. Eur (ilgalaikės paskolos), o 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 11 045,8 tūkst. Eur (ilgalaikės paskolos). Palyginus 2022 m. sausio 1 d. su 2023 m. sausio 1 d., ilgalaikės paskolos padidėjo 854,2 tūkst. Eur. Savivaldybė pagal pasirašytas sutartis su kredito įstaigomis 2023 metų sausio 1 d. nepanaudoto kredito likučio neturėjo.

2022 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis – 11 364,8 tūkst. Eur. Tad, paėmus 1 650,00 tūkst. Eur paskolą, Savivaldybės skola sudarys 12 695,8 tūkst. Eur arba 31,7 proc. biudžeto pajamų (40 140,6 tūkst. Eur).

Lėšų reikės ir jau stovinčiam pastatui

Anot D. Mongirdaitės, išanalizavus Savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus nustatyta, kad Savivaldybė gali planuoti imti ilgalaikę 1 650,00 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams finansuoti, numatytiems 2023–2025 m. strateginiame veiklos plane ir Savivaldybės 2023 m. biudžete. Apie tai, kur šios paskolos lėšos bus panaudotos, aiškiai išdėstyta ir sprendimo projekte. Viena dalis –  1 300 000  Eur – bus skirta seniūnijų vietinės reikšmės kelių remontui ir rekonstrukcijai, o antroji – 350 000 Eur – daugiafunkcio sporto komplekso Rusnės g. 10, Šilutėje, techninio projekto parengimui, statybos darbams.

D. Mongirdaitė

Priimant pastarąjį sprendimą politikai daug klausimų nekėlė, išskyrus Audrių Endziną, kuris paprašė detaliau paaiškinti, kaip ir kur bus panaudotos pasiskolintos lėšos daugiafunkcio sporto komplekso techniniam projekto parengimui ir statybos darbams. Anot A. Endzino, lyg ir visiems aišku, kad „projekto parengimui“ tos lėšos jau neturėtų būti skiriamos, nes pastatas stovi.

Duodama atsakymą D. Mongirdaitė paaiškino, kad lėšos bus skirtos taip, kaip ir nurodyta – tai ir inžinerijai įrengti, ir inventoriui supirkti bei pastatyti, ir kitiems būtiniems darbams.