Seimo narys R. Žemaitaitis siūlo panaikinti nedarbo išmokas arba piniginę socialinę paramą neblaiviems asmenims

ZemaitaitisSeimo narys Remigijus Žemaitaitis užregistravo du naujus įstatymo projektus – Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo  9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektas) – kuriais siekiama nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, kuris nustatytų, kad asmenims nebūtų skiriama nedarbo išmoka arba piniginė socialinė parama arba jų mokėjimas  būtų nutrauktas, jeigu į šias išmokas pretenduojantis arba jas gaunantis asmuo yra neblaivus, o toks faktas užfiksuotas  kompetentingų institucijų.

Užregistruotais įstatymų projektais pirmiausia siekiama griežtinti nedarbo išmokos ir piniginės socialinės paramos suteikimo sąlygas gyventojams tam, kad tokia valstybės parama pasiektų išimtinai tik tuos asmenis, kuriems tokia parama iš tiesų reikalinga ir asmenys geba išnaudoti ją tikslingai ir tinkamai. Įstatymų projektų parengimą paskatino siekis motyvuoti asmenis atsisakyti įdingo (asocialaus) gyvenimo būdo, žalingų gyvenimo įpročių, kurie neretai ir tampa bedarbystės, nuskurdimo, prastos gyvenimo kokybės priežastimis, trukdo tokiems asmenims integruojantis į darbo rinką, susikurti sau ir savo artimiesiems geresnę ir pilnavertiškesnę gyvenimo aplinką.

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projekto rengimą paskatino siekis motyvuoti asmenis atsisakyti įdingo gyvenimo būdo, dėti pastangas, integruojantis į darbo rinką, atsisakyti žalingų įpročių, kurie sąlygoja tokių asmenų nesugebėjimą išlaikyti darbo vietos. Taip pat siekiama mažinti nedarbo lygį Lietuvoje ir skatinti gyventojų užimtumą. Be abejo, priėmus siūlomą Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektą pavyktų sutaupyti ir dalį valstybės lėšų, skirtų nedarbo išmokoms mokėti, bei užkirsti kelią asmenų, kurie nėra suinteresuoti integruotis į darbo rinką ar įgyti darbo įgūdžių, piktnaudžiavimui. Dėl to Seimo narys R. Žemaitaitis siūlo papildyti Nedarbo socialinio draudimo įstatymą atitinkamų straipsnių nuostatomis, kurios suteiktų įgaliojimą nedarbo išmokas skiriančioms institucijoms šios išmokos neskirti arba mokėjimą nutraukti, jeigu yra gauta informacijos, kad į nedarbo išmoką pretenduojantis ar ją jau gaunantis asmuo propaguoja asocialų gyvenimo būdą ir girtuokliauja ir toks faktas yra užfiksuojamas kompetentingų institucijų.

Kito Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo projekto parengimą paskatino siekis taip pat motyvuoti asmenis keisti savo gyvenimo būdą. Nepasiturintys gyventojai turi galimybę pasinaudoti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytomis lengvatomis ir kompensacijomis. Tokia valstybės teikiama parama besinaudojantys asmenys neretai stokoja motyvacijos ieškotis darbo ir gerinti savo gyvenimo sąlygas, nes valstybė juos jau ir taip remia. Asmenys nėra suinteresuoti susikurti sau ir savo artimiesiems geresnės gyvenimo aplinkos. Minėtos valstybės paramos tam tikrai asmenų grupei yra pakankamai tam, kad patenkinti minimalius poreikius, t.y. įsigytų ir vartotų pigius alkoholinius gėrimus. Dėl to asmenys nebeturi motyvacijos (nėra suinteresuoti) keisti savo gyvenimo ir dar labiau klimpsta į asocialų gyvenimo būdą. Dėl minėtų priežasčių neretai šeimose kyla ir buitiniai konfliktai, ko pasėkoje kenčia šeimose augantys nepilnamečiai vaikai.

Seimo narys R. Žemaitaitis pažymi, kad piniginė socialinė parama ir kompensacijos turėtų būti skiriamos tik tiems asmenims, kuriems tokia valstybės parama iš tikrųjų būtina ir asmenys geba ją išnaudoti tikslingai. Atsižvelgiant į tai, siūloma papildyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nuostata, kuri suteiktų įgaliojimą piniginę socialinę paramą ar kompensaciją skiriančioms institucijos šių lengvatų neskirti arba jų mokėjimą nutraukti, kai į jas pretenduojantis ar ją jau gaunantis asmuo gyvena asocialiai, t.y. girtuokliauja, ir toks faktas yra užfiksuojamas kompetentingų institucijų.

Dėl minėtų įstatymo projektų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turėtų priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, kuriuose būtų numatyta sistema, kurios dėka policijos pareigūnai bendradarbiaudami su socialiniais darbuotojais fiksuotų tokius asmenų pažeidimus ir vėliau informacija pasiektų nedarbo išmokas ir piniginę socialinę paramą skiriančias institucijas.