Šilutiškiai susipažino su Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ kuriama strategija

DSC 0437Apie 700 tūkstančių eurų – tiek ES lėšų iki 2022 metų turėtų pasiekti Šilutės miestą, jeigu pavyks sėkmingai įgyvendinti Šilutės miesto vietos veiklos grupės (VVG) „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategiją.

Ši strategija skirta tik Šilutės miestui ir orientuota į socialinę sritį – neformalųjį švietimą, savanorystę, darbo vietų didinimą, socialinės atskirties mažinimą, pagalbą neįgaliesiems, senjorams, darbingo amžiaus bedarbiams ar jų artimiems žmonėms.

Prieš savaitę strategijos rengėjai kvietė šilutiškius susitikti ir išgirsti apie vietos plėtros strategijos rengimo eigą, išsakyti savo nuomonę. Į šį visuomenės įtraukimui skirtą renginį susirinko apie pusšimtis savo miestui neabejingų žmonių.

Konkursą strategijai parengti laimėjo Aleksandro Stulginskio Universiteto docentas, socialinių mokslų daktaras Vytautas Pilipavičius, kuris supažindino su strategijos sruktūra, rengimo eiga ir pagrindiniais reikalavimais paraiškų teikėjams.
Vietos plėtros strategijos projekto vadovas Remigijus Budrikas „Šilutės naujienoms“ išsamiai sudėliojo pagrindinius akcentus.

Projektas finansuojamas iš ES, Valstybės ir projekto partnerio savivaldybės lėšų

2014 metų rugsėjį Šilutės rajono taryba pritarė Šilutės miesto vietos veiklos grupės steigimui ir veiklai, o 2015 metų sausį ši asociacija įregistruota LR juridinių asmenų registre pavadinimu – Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ (toliau – Šilutės miesto VVG). Jos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Praėjusių metų gruodžio pradžioje Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0007 „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos parengimas“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1. uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Prioritetas – darbo vietų didinimas

„Tai kam bus teikiamas prioritetas teikiant paraiškas?“, – klausėme R.Budriko.DSC 0440

Vietos plėtros strategijoje yra išskiriamos penkios pagrindinės remiamos veiklos:

1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti Šilutės gyventojų esamą socialinę atskirtį:

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą); savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);

2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);

3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė „Verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);

4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1-3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-3 veiklomis vykdyti.

„Dar nežinome, ar visas penkias priemones į vietos plėtros strategiją trauksime, bet tikriausiai taip. Didžiausias akcentas bus darbo vietų didinimui, socialinės atskirties mažinimui, verslumo didinimui, naujo verslo įkūrimui“, – sakė R.Budrikas.

Paraiškas galės teikti ir juridiniai, ir privatūs asmenys

Vietos projektų paraiškas galės teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Šilutės mieste, taip pat Šilutės r. savivaldybės administracija.

Vietos projektų partneriai galės būti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose; mūsų savivaldybės administracija ir savivaldybių, kurios ribojasi su Šilutės r. savivaldybe, administracijos.

R.Budrikas pateikė pavyzdžių, kaip bus galima teikti paraiškas. Tarkim, jei trūksta tam tikros srities darbuotojų, tai koks nors juridinis ar privatus asmuo gali parašyti projektą, iš kurio lėšų bus galima projekto dalyvius mokyti neformalaus švietimo ar perorientuoti jų turimą profesiją į tokią, pagal kurią žmogui būtų lengviau gauti darbą. Pagal tokį projektą ir bedarbiai, ir dirbantys žmonės galės dalyvauti mokymuose ir persikvalifikuoti.

Socialinio darbo poreikius tenkinančios institucijos – tos srities nevyriausybinės organizacijos, socialinių paslaugų centrai – taip pat galės teikti paraiškas, kuriose siūlys paslaugas neįgaliesiems, socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms.

Projektų teikėjai galės gauti iki 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas arba partneris turės prisidėti ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas arba partneris savo iniciatyva ir savo arba kitų šaltinių lėšomis galės prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir didesne tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalimi.

„Dar nėra nustatyta nei mažiausia, nei didžiausia suma, kurias galės gauti paraiškų teikėjai, bet artimiausiu metu darbo grupės nariai apibrėš šias sumas“, – sakė R.Budrikas.

Strategiją teiks Vidaus reikalų ministerijai

Kaip jau minėjome, šiuo metu Šilutės VVG strategija dar tik rengiama. R.Budrikas sakė, kad konsultantai netrukus pateiks galutinį variantą, tada strategija turės būti patvirtinta visuotiniame VVG „Pamario kraštas“ narių susirinkime. Vėliau vietos plėtros strategija bus steikiama Šilutės rajono tarybai- ten taip pat reikės gauti pritarimą. Strategiją patvirtinti turės ir Klaipėdos regiono plėtros taryba.

„Turėdami šiuos tris pritarimus, strategiją pateiksime LR Vidaus reikalų ministerijai, kur ją įvertins. Sėkmės atveju finansavimo sutartis bus pasirašyta tarp VVG „Pamario kraštas“, Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūros“, – dėstė R.Budrikas.

Patvirtinus strategiją, bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas vietos projektams finansuoti. Tuomet jau aiškiai bus apibrėžta, kokie bus galimi pareiškėjai, kokias maksimalias sumas jie galės gauti, ką bus galima įsigyti ir kas galės būti partneriai.
Gyventojai bus informuoti, iki kada galės teikti vietos projektus.

Opiausia problema – nedarbas

Dabar truputis statistikos, kurią pateikė strategijos rengėjas doc. dr. V.Pilipavičius.

Taigi kokia Šilutės miesto VVG teritorijos socialinė – ekonominė situacija?

Šilutės mieste gyvena apie 17 000 gyventojų, iš jų apie 9300 – moterys ir apie 7600 – vyrai. Gyventojai pagal amžių pasiskirstę taip: iki 13 metų yra 2500, 14-29 metų yra 3500, 30-39 metų – apie 1900, 40-64 metų – apie 6100 ir 65 metų ir vyresnių yra apie 3000.

Darbingo amžiaus šilutiškių yra 8000-10000, tačiau jų išsilavinimo lygis nėra pakankamai aukštas. 2011 metų duomenimis, daugiausiai gyventojų – 30,6 proc. – turėjo vidurinį išsilavinimą, 17,9 proc. – aukštesnįjį, 11,7 proc. – aukštąjį, o 2,6 proc. buvo neraštingi.

2014 m. Šilutėje registruotų bedarbių buvo 13 proc. Anot V.Pilipavičiaus, tai blogai, bet yra su kuo dirbti, kad jie taptų naudingi visuomenei.

Šilutės mieste yra 467 šeimos, kurios patiria skurdą, 67 šeimos priskirtos socialinės rizikos grupei.

Pagal pragyvenimo šaltinį Šilutės rajono gyventojai pasiskirstę taip (2013 m. duomenimis): 31 proc. žmonių pajamas gauna iš darbo užmokesčio ir savo verslo, 9 proc. gyvena iš valstybės pašalpų, 23 proc. – iš pensijos. Dar trečdalis yra šeimos išlaikomi.

Nuo 2011 iki 2014 metų fiksuojamas padidėjimas dirbančiųjų pagal verslo liudijimą arba individualias veiklos pažymas.

Statistinėje Šilutės VVG veiklos teritorijos duomenų analizėje pateikta ir lentelė – materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui eurais. 2014 metais Šilutės rajonas gavo perpus mažesnes investicijas, negu Lietuvos vidurkis, ir net 3 kartus mažesnes investicijas nei Klaipėda.

Vis dėlto 66 proc. šilutiškių mano, kad iki 2020 metų gyvenimas rajone gerės, 58,80 proc. teigia pajutę ES fondų paramos naudą.

Nedarbas, gyventojų skaičiaus mažėjimas, menkas jaunimo užimtumas, bloga infrastruktūra, gyventojų senėjimas ir menkas verslumas – tai opiausios mūsų miesto problemos, kurias išskiria patys gyventojai.

Didžioji dalis šilutiškių negalvoja apie verslumą, kita dalis mano, kad galėtų imtis verslo, tačiau jiems trūksta pradinio kapitalo, idėjų, sumanymų. Į savanorystę, į nuolatinį tobulėjimą daugelis vietinių žvelgia kaip į nereikalingiausias sritis.

Rašant projektus ir siekiant europinės paramos labiausiai ir vertėtų spręsti minėtas problemas.

Daugiau informacijos apie vietos plėtros strategiją rasite Šilutės savivaldybės tinklalapyje silute.lt/Bendruomenių veikla.