Statybinės atliekos turi būti tvarkomos atsakingai

Statybines atliekosAplinkos ministerija, griežtindama statybinių atliekų tvarkymo kontrolę, nuo šių metų vasario Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) pavedė vykdyti pirmines statybinių atliekų tvarkymo statybvietėse patikras. Ar laikomasi svarbiausių šių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, statybos valstybinės priežiūros pareigūnai tikrina atlikdami naujų ypatingų statinių statybos, jų rekonstravimo ir atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimus. Pagal atskirus VTPSI vadovybės pavedimus tokios patikros atliekamos ir kitų statinių statybvietėse.

Patikrų rezultatai nuteikia optimistiškai. Jeigu vasario–kovo mėnesiais atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų buvo nustatyta vienoje iš dešimties patikrintų statybviečių, tai iki šiol patikrinus daugiau kaip 800, neatitikčių nustatyta tik 35 statybų aikštelėse. Rezultatai rodo, kad dauguma už statybinių atliekų tvarkymą statybvietėje atsakingų statybos rangovų (statybos ūkio būdu atveju – statytojų) yra susipažinę su atliekų rūšiavimo, laikinojo sandėliavimo ir privalomos dokumentacijos pildymo reikalavimais, jų laikytis jau įprasta. Dažniausiai pasitaikantys trūkumai –nepateikiama sutartis dėl susidariusių atliekų perdavimo jas tvarkančioms įmonėms, nepildomas atliekų apskaitos žurnalas, trūksta rūšiavimo konteinerių. Projektų rengėjai irgi turėtų prisiminti reikalavimą statinio projekte numatyti planuojamą statybinių atliekų kiekį ir jų tvarkymo būdus pagal atskiras atliekų rūšis, galimas atliekų laikinojo laikymo zonas. Šie sprendiniai statybų patikrinimo metu randami ne visų statinių projektuose.

Informaciją apie statybinių atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimus VTPSI teritoriniai skyriai perduoda atitinkamų regionų aplinkos apsaugos departamentams (RAAD), kurie atlieka tolesnius veiksmus pagal savo kompetenciją. RAAD pareigūnai turi teisę skirti statybos dalyviams administracines nuobaudas už statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus. Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė už šių taisyklių reikalavimų nevykdymą priklauso nuo pažeistų reikalavimų ir sukeltų pasekmių. Pavyzdžiui, už didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinąjį laikymą, jeigu dėl to šiomis atliekomis buvo užteršta aplinka, minimali bauda – 173 eurai.

Svarbiausi reikalavimai, kurių laikantis būtų išvengta administracinės atsakomybės, nurodyti patikrų metu statybos inspektorių privalomai naudojamame statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne), kuris paskelbtas VTPSI interneto svetainėje adresu http://www.vtpsi.lt/node/1617 (Teisės aktų registras, 2014-12-03, Nr. 18588).

 „Beje, ne baudos svarbiausia. Lapkričio pabaigoje paminėta Europos atliekų mažinimo savaitė. Nors jos renginiai nebuvo tiesiogiai siejami su statybinių atliekų tvarkymo problemomis, bet siekiant taupyti išteklius ir mažinti atliekų kiekį svarbus ir statybvietėse susidarančių atliekų klausimas. Reikalavimai dėl šių atliekų tvarkymo atsirado ne tik dėl to, kad statybos aikštelėje būtų tvarkinga ir gražu, – jų turi būti laikomasi aplinkos apsaugos ir išteklių taupymo tikslais. Turi būti taikomi visi įmanomi būdai atliekas perdirbti ir panaudoti, dėl to jas būtina tinkamai tvarkyti susidarymo vietoje. Statybos inspektoriams nurodyta atidžiai fiksuoti visus statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus ir apie tai informuoti RAAD“, – sako VTPSI viršininkė Laura Nalivaikienė.