Švėkšnos kapinės – krašto šviesuolių amžinojo poilsio vieta

Mirties kultūra ir laidojimo tradicijos yra aktualios nepriklausomai nuo regiono ar kultūrinės aplinkos.

Pačios kapinės yra kultūrinis, istorinis visuomenės sanklodos dėmuo, kuris ne tik atskleidžia krašto praeitį, tačiau reprezentuoja dabartį bei pateikia žvilgsnį į ateitį. Kapinių kultūra Lietuvoje dokumentuoja, istorijos vyksmą, atspindi architektūrinius ir estetinius aspektus. Pagarbus požiūris į Anapilin pasitraukusių mūsų protėvių laidojimo vietas yra aukščiausios vidinės kultūros, gilaus sąmoningumo ir neblėstančio dėkingumo už jų gerus darbus išraiška.

Švėkšnos kapinėse – ir koplyčia

Kapinių vietos pasirinkimas akivaizdžiai byloja apie pagarbą mirusiesiems. Vaizdingos, medžiais apaugusios kalvelės ar pakelės – tradicinės ne tik miesto, bet ir kaimo senųjų kapinių vietos. Jos neatsiejamos nuo gamtos grožio, sudaro savitą visos Lietuvos kultūrinio peizažo dalį. Vienas pagrindinių senųjų kapinių koncepcinių pamatų – natūralus ryšys su gamta ir estetiškumas, kurių reikšmė niekada nemažėja.

Švėkšnos parapijos – Vilkėno kapinių istorija prasideda nuo 18 a., pasibaigus maro epidemijoms. Visa kapinių teritorija buvo aptverta mūro siena. Kapinių sklypo dešinėje pusėje yra senesnioji, o kairėje – naujesnioji katalikų kapinių dalis. Į kapines veda dveji vartai – senieji mūriniai ir naujieji kaltinio metalo varteliai. Senesniojoje kapinių dalyje stovi medinė koplyčia. Koplyčia paskelbta valstybinės reikšmės dailės ir architektūros paminklu, 1997 m. įrašytu į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registro statinių sąrašą.

Amžinojo poilsio atgulė daug Švėkšnos šviesuolių

Čia palaidotas ir pats kunigas Petras Staškauskas (1832?-1886), tvarkęs kapines: aptvėręs jas akmenine tora ir pastatęs gražius mūrinius vartus. Visai prie įėjimo į senąsias kapines stovi akmuo su užrašu „1879 Apmurawoiem Už Fundatorius Tris Swejka Marja Prasza Klebons STASZKAWSKIS“.
Altarista dirbęs kunigas, kalbininkas Mykolas Miežinis (1826-1888), lietuvių gramatikos ir žodyno autorius. Ant jo paminklo užrašas „ Viengenti, prie šito kapo atėjęs Atmink, kad čia gul mūsų geradėjis, Kurs Dievą ir brolius mylėjo Ir meilę tą kitiems jis pažadėjo“.

Simonas Tadas Stanevičius (1799-1848). Miręs Stemplių dvare, palaidotas Švėkšnos kapinėse (Vilkėne), bet nežinant tikslios laidojimo vietos, netoli kapinių koplyčios pastatytas kenotafas. Visai šalia – Pliaterių mauzoliejus. Kiek tolėliau, Jurgio Jono Vincento Pliaterio, lietuviškosios bibliografijos pradininko kapas su galingu metalo kryžiumi.

Tik įžengus į senąsias kapines – gydytojo, aušrininko-varpininko, knygnešio, tautinio atgimimo veikėjo Juozapo Rugio (1858-1919), kunigo, pirmojo Švėkšnos progimnazijos direktoriaus ir kapeliono, savo turtą testamentu palikusio progimnazijai ir neturtingiems mokiniams šelpti Antano Šarkos (1891-1922), knygnešio Domininko Serapino (1860-1935), pedagogo, kraštotyrininko Jono Vytauto Rupšio (1910-1974), kiek tolėliau – progimnazijos mecenato Domininko Endzelio (1853-1912), skulptoriaus, paminklų kūrėjo Adomo Jakševičiaus (1908-1967), gydytojo, beveik 30 metų savo jėgas ir žinias skyrusio švėkšniškių gydymui Eduardo Bieliūno (1888-1949) kapai. Naujosiose kapinėse – rašytojo Rimanto Černiausko (1950-2011) kapas.

Visų čia atgulusių iškilių asmenybių neįmanoma išvardinti, sąrašas būtų be pabaigos. Daug Švėkšnos kapinėse amžinojo poilsio atgulė mokytojų, gydytojų, kunigų, kitų šviesuolių.